Sadržaj se učitava

PTP DIS DOO
Bulevar oslobođenja 1b, 11319 Krnjevo
Besplatan poziv
Kontakt centar: 0800 101 101
Odaberite željeni jezik
Odaberite željeni jezik
Politika zaštite podataka o ličnosti
U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti „Sl. glasnik RS", br. 87/2018 (u nastavku teksta: Zakon), PTP DIS DOO (u nastavku teksta: DIS) Vas obaveštava o svrsi i osnovu prikupljanja i obrade Vaših podataka, o vrsti podataka koje obrađujemo, primaocima podataka, načinu njihovog čuvanja, kao i o Vašim pravima u pogledu obrade i načinu na koji ih ostvarujete.
PTP DIS DOO KRNJEVO sa sedištem na adresi Bulevar oslobođenja 1b, 11319 Krnjevo, matični broj: 07617003, PIB: 101175143, br. telefona 026/330-100, e-mail: office@dis.rs prikuplja i obrađuje podatke o saradnicima i korisnicima, potencijalnim saradnicima i korisnicima i s njima povezanim licima, potencijalnim zaposlenima, zaposlenima i bivšim zaposlenima, kao i posetiocima internet prezentacije i profila
Vaša privatnost i Vaši podaci o ličnosti su važni za DIS. Obrada podataka se vrši u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Pristupanjem i/ili upotrebom internet stranica DIS-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli, te da ste saglasni sa prikupljanjem, čuvanjem, obradom, korišćenjem i prenosom Vaših ličnih podataka. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku zaštite podataka o ličnosti kako biste razumeli način na koje ćemo koristiti Vaše lične podatke. Ako se ne slažete sa našom Politikom, Vaš će izbor biti da ne koristite naš veb-sajt. Pristupanjem ovom veb-sajtu ili njegovim korišćenjem prihvatate ovu Politiku. Ova Politika zaštite ličnih podataka se može povremeno menjati. Ako nastavite da koristite ovaj veb-sajt nakon što napravimo izmene to će se smatrati prihvatanjem tih promena, zato proveravajte povremeno našu Politiku kako biste se upoznali sa eventualnim promenama. Ponavljamo, ukoliko niste saglasni da DIS prikuplja, čuva, obradjuje, koristi i prenosi Vaše lične podatke u skladu sa ovom Politikom dužni ste da se suzdržite od bilo kakvog korišćenja našeg veb-sajta ili internet stranice i da iste odmah napustite.
„Podatak o ličnosti“ predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, a „obrada podataka o ličnosti“ predstavlja svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima.

Na koji način DIS prikuplja Vaše podatke i po kom osnovu?

DIS prikuplja Vaše podatke:
  • Kada posetite i kupujete na DIS.rs
  • Putem telefona ili u našim prodavnicama
  • Kada učestvujete u anketama, akcijama ili takmičenjima
  • Kada kontaktirate naš Kontakt centar u prodavnici, online ili putem telefona
  • Kada se registrujete na DIS.rs
  • Kada konkurišete za posao
  • Kada se prijavite na naš Newsletter
  • Od trećih lica, naših poslovnih partnera, na primer
U svrhu prodaje i zadovoljenja potreba i interesovanja kupaca, ciljanog marketinga, poboljšavanja naših proizvoda i usluga, administrativnih i internih biznis svrha, provere ispunjavanja obaveza iz zaključenih ugovora, naplate potraživanja, proveravanja identiteta platioca i primaoca plaćanja prilikom izvršavanja transakcija, evidencija pristupa, pružanja informacija u vezi sa proizvodima i uslugama DIS-a koje koristite i novih proizvoda i usluga,  i radi vođenja sudskih, vansudskih, upravnih i drugih postupaka pred državnim organima, arbitražama i trećim licima, bez obzira da li je postupak pokrenut od strane Vas, DIS-a ili trećih lica, radi ispunjavanja zakonskih obaveza DIS-a i radi internog izveštavanja nadležnih organa i organa DIS-a.
DIS može obrađivati podatke o Vama i u druge svrhe ukoliko su za to ispunjeni uslovi propisani zakonom, ugovorom ili Vašim pristankom. Kada se podaci o ličnosti obrađuju za svrhu drugačiju od one za koju su prikupljeni, pre dalje obrade podataka, kada je to zahtevano Zakonom, DIS će Vam obezbediti sve informacije o toj drugoj svrsi i sve u ovom obaveštenju navedene informacije.
Takođe, DIS obrađuje podatke o posetiocima internet prezentacije kao i profila na društvenim i profesionalnim mrežama u svrhe komunikacije sa posetiocima i radi oglašavanja. 
Svi podaci biće tretirani kao poverljive informacije. DIS-ova obrada ličnih podataka počiva na sledećim pravnim osnovama:
- Obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose (npr. kupovina na DIS.rs, zasnivanje radnog odnosa i sl)
- Obrada neophodna za ispunjavanje zakonskih obaveza kojima DIS podleže (npr. u skladu sa računovodstvenim propisima, radnopravnim propisima i sl)
- Obrada neophodna u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa DIS-a (npr. interne poslovne svrhe poput poboljšavanja naše veb-stranice ili unapređenja naših usluga i proizvoda i otkrivanja prevara i sl)
- Vašem pristanku (dobrovoljna registracija korisnika, newsletter-i, administrativne zabrane i sl)
Ukoliko se obrada vrši isključivo na osnovu pristanka, imate pravo da u bilo koje vreme opozovete pristanak, što neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. DIS može vršiti radnje obrade podataka i u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane. Primeri takve obrade su: obrada u cilju obezbeđivanja sigurnosti ljudi i imovine (npr. video nadzor, kontrola pristupa prostorijama i sistemima DIS-a), bezbednosti informacionog sistema, kontrole procesa u sistemu, naplate potraživanja, internog izveštavanja i slično.

Koje Vaše lične podatke DIS prikuplja?

DIS najmanje prikuplja i obrađuje Vaše sledeće lične podatke:
-  Ime i prezime
- Prebivalište ili boravište
- JMBG
- Broj telefona
- E-adresu
- IP adresu sa koje ste izvršili kupovinu
 
DIS vrši uvid u lični dokument radi identifikacije prilikom kupovine i plaćanja čekovima građana u DIS prodavnicama, a po potrebi prikuplja podatke iz identifikacionog dokumenta i čuva kopije identifikacionih dokumenata svojih kupaca i poslovnih partnera sve u cilju zaštite svojih legitimnih poslovnih interesa (na pr. realizacije ugovora, naplate potraživanja i sl).
Pored navedenih, ukoliko je to potrebno u konkretnom slučaju prikupljaju se i podaci o zaposlenju, poslodavcu i punomoćnicima, kao i drugi podaci u skladu sa propisima.
 
DIS obrađuje podatke u vezi sa učestalošću korišćenja proizvoda i usluga DIS-a, o istoriji korišćenja usluga, o zainteresovanosti Korisnika za neki od proizvoda i usluga DIS-a i te podatke može koristiti radi dostavljanja Korisnicima obaveštenja o svojim proizvodima i uslugama (ukoliko je data saglasnost Korisnika).
Ukoliko želite da obavite kupovinu na rate putem administrativne zabrane, DIS će prikupiti i druge podatke o Vama u cilju procene Vaše kreditne sposobnosti, npr. podatke o mesečnim primanjima i zaduženju, radnom odnosu, kao i druge podatke u skladu sa važećim propisima.
Ako koristite plaćanje elektronskim putem ili putem mobilnog uređaja, DIS može prikupiti tehničke podatke (npr. o uređaju na kojem koristite aplikaciju), podatke o lokaciji (npr. mesto izvršenja transakcije putem mobilne aplikacije), istorija pretraga (npr. podaci neophodni za održavanje pravilne razmene informacija između servera i pretraživača).
O posetiocima internet stranice DIS-a, profila na društvenim i profesionalnim mrežama  obrađuje se informacija o geolokaciji i drugi podaci koje samostalno dostavite.
O bivšim zaposlenima se čuvaju svi podaci neophodni za ostvarivanje prava iz obaveznog penzionog i socijalnog osiguranja, kao i drugi podaci za koje DIS ima zakonski osnov da ih čuva.
Radi izvršavanja transakcija DIS prikuplja i podatke o tekućem računu platioca i primaoca uplata i druge podatke koji su neophodni za obavljanje transakcije.
DIS obrađuje i podatke iz zaključenih ugovora i prateće dokumentacije dostavljene uz ugovor, o sredstvima obezbeđenja i njihovim izdavaocima, o svim proizvodima i uslugama koje koristite u DIS-u. Snimaju se razgovori iz telefonskih poziva koje ste uputili Kontakt centru DIS-a. U prodavnicama DIS-a i pojedinim prostorijama u sedištu DIS-a se vrši snimanje bezbednosnim kamerama. U službenim vozilima DIS-a ugrađeni su GPS uređaji.
DIS obrađuje podatke i lica koja su pokrenula sudske i druge vrste postupaka protiv DIS-a (podatke koje ste dostavili Vi ili Vaš punomoćnik tokom postupka).
DIS obrađuje i druge podatke koje ste dostavili u neposrednom kontaktu sa zaposlenima ili drugim angažovanim licima u DIS-u, usmeno ili pisanim putem.   
Skrećemo pažnju da DIS može prikupiti Vaše lične podatke kada se prijavljujete i koristite naše usluge na veb-sajtu, kada pretražujete naš veb-sajt, kada koristite naše aplikacije ili pregledate naše reklame na veb-sajtovima trećih lica ili kada koristite njihove usluge, ako te aplikacije ili reklame uključuju i linkove ka našoj stranici, kada učestvujete u nagradnim igrama, anketama i sl, kada popunite obrazac sa potrebnim podacima, kada nam dobrovoljno dajete informacije slanjem vaših biografija uz prijave za zaposlenje, kada popunjavate testove, kada nam dajete svoje mišljenje, itd. DIS može da prikupi i Vaše lične podatke koje su dostavila treća lica, uz Vaš pristanak, a koji se uglavnom tiču Vašeg ličnog profila i Vašeg ponašanja i interesovanja kao korisnika.

Upotreba podataka u marketingu i istraživanju tržišta

Ako dobrovoljno prisustvujete otvaranju DIS-ovih prodavnica, proslavama, takmičenjima, konkursima, anketama i drugim manifestacijama koje organizuje DIS kao javni skup ili na svom veb-sajtu, DIS može takođe prikupiti i upotrebljavati Vaš lični podatak (fotografiju i druge podatke koje ste dobrovoljno dali na javnom skupa.
Prisustvovanjem na manifestaciji smatraće se da ste dali svoju saglasnost za korišćenje Vaših ličnih podataka prikupljenih na ovaj način u skladu sa ovom Politikom i u marketinške svrhe i svrhe istraživanja tržišta. Ukoliko ne želite da DIS Vaše lične podatke prikupljene na navedeni način i dalje obrađuje, čuva i objavljuje u navedenu svrhu ili ukoliko ne želite više da dobijate naše promocije, akcije, brošure, dobre planove, koristite druge marketinške usluge na našem veb-sajtu možete se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti poštom na adresu Bulevar oslobođenja 1b, 11319 Krnjevo, na br.telefona + 381 26 330 107, kao i na e-mail adresu zastita.podataka@dis.rs i DIS će poštovati Vašu odluku.
Nijedan korisnik naših proizvoda i usluga nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti. Ukoliko se odlučite da se uključiti u sve ili neke od ponuđenih aktivnosti, DIS ima pravo da zatraži određene Vaše lične podatke radi realizacije željenih aktivnosti u skladu sa Zakonom i pravilima korporativne Politike zaštite podataka o ličnosti.
Kada koristite naše usluge, pretražujete naš veb-sajt i dajete svoje podatke Vi pristajete da DIS sakupi, koristi ili prenese Vaše podatke u skladu sa ovom Politikom kako bi vam ponudio proizvode i usluge, organizovao takmičenja, unapredio rad internet stranica, poboljšao oglašivačke i promocijske napore (marketing), analizirao upotrebu internet stranica, poboljšao ponudu DIS-ovih proizvoda i usluga i ispitao Vaše iskustvo s trećim stranama ali i za upravljanje DIS-ovim aktivnostima, serverima i veb-sajtovima uključujući statističke analize selekciju potencijalnih kandidata za zapošljavanje i sl. Između ostalog, Vaše podatke o ličnosti DIS može prikupljati, čuvati i obrađivati da biste bili informisani o našim aktivnostima i da bismo Vam poslali zanimljive ponude na bazi Vašeg ličnog profila i Vaših dotadašnjih kupovina. DIS može koristiti Vaše lične podatke i za rešavanje problema, sprovođenje organizacionih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštovanje ugovora, uz poštovanje pravila ove Politike, odgovarajućih zakona i saradnju sa službama i organima za sprovođenje zakona. Prihvatanjem ove Politike saglašavate se i da DIS koristi Vaše komentare kako bi druge korisnike obavestio o proizvodima i uslugama. Takav komentar zajedno sa Vašom slikom koju dobrovoljno pošaljete može biti objavljen u DIS-ovim oglašivačkim materijalima na internet stranici. Osim toga, ako koristite naše internet stranice za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, DIS je ovlašćen da obrađuje Vaše kao i lične informacije primaoca.
PAŽNJA!    Maloletne osobe mogu učestvovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz saglasnost roditelja, staratelja ili usvojioca. DIS neće svesno prikupljati ili zadržavati informacije - lične podatke dece mlađe od 14 godina bez insistiranja na tome da dobiju saglasnost roditelja, ako tako zahteva važeći zakon. Lične podatke deteta DIS će upotrebljavati ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz saglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima.
Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva.
Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka iz stava 1. ovog člana pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.
DIS će preduzeti razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Zašto DIS prikuplja podatke o kandidatima, koje podatke prikuplja i po kom osnovu?

Podaci se prikupljaju i dalje obrađuju u svrhu: razmatranja prijava za zaposlenje i drugu vrstu angažovanja; ocenjivanja ispunjenosti uslova za angažovanje na konkretnoj poziciji; pripreme ugovora; zasnivanja radnog odnosa i druge vrste angažovanja u DIS-u; sprovođenja zakonom propisanog postupka za zapošljavanje i slično. DIS može obrađivati podatke o Vama i u druge svrhe koje proističu iz razumne i zakonite potrebe DIS-a kao budućeg poslodavca u vezi sa Vašim radnim angažovanjem, uz poštovanje uslova propisanih zakonom i zaključenim ugovorom. Kada se podaci o ličnosti obrađuju za svrhu drugačiju od one za koju su prikupljeni, pre dalje obrade podataka, kada je to zahtevano Zakonom, DIS će Vam obezbediti sve informacije o toj drugoj svrsi i sve u ovom obaveštenju navedene informacije.
Pravni osnov obrade je Vaš zahtev za zaključenje ugovora sa DIS-om (prijava za zaposlenje ili drugu vrstu angažovanja), važeći propisi Republike Srbije i pristanak na obradu podataka o ličnosti koji ste dali za jednu ili više posebno određenih svrha. Ukoliko se obrada vrši isključivo na osnovu pristanka, imate pravo da u bilo koje vreme opozovete pristanak, što neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. DIS može vršiti radnje obrade i u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane. Primeri takvog postupanja su: obrada podataka u cilju obezbeđivanja sigurnosti ljudi i imovine (snimanje bezbednosnim kamerama, kontrola pristupa prostorijama i sistemima, GPS na vozilima), bezbednosti informacionih sistema, interno izveštavanje i slično.
DIS obrađuje podatke o potencijalnim zaposlenima – kandidatima za popunjavanje upražnjenih radnih mesta u DIS-u: podatke iz radne biografije i drugih dokumenata koje prilikom prijave dostavite DIS-u, podatke iz zapisnika sa sastanaka i intervjua i testiranja u procesu odabira kandidata. DIS po potrebi može obraditi i javno dostupne informacije – npr. profile na profesionalnim mrežama (Linkedin i sl).
U procesu selekcije DIS najmanje prikuplja i obrađuje sledeće podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta/boravišta, državljanstvo, kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresa), podatke o ispunjenosti uslova za angažovanje na konkretnoj poziciji; zanimanje, školska sprema i podatke o obrazovnim ustanovama u kojima je stečeno obrazovanje, podatke o završenim specijalističkim i drugim stručnim kursevima i stečenim znanjima i veštinama, podatke o položenim stručnim ispitima, o radnom stažu i prethodnom radnom iskustvu i podatke o stručnim znanjima i veštinama. DIS može prikupljati i obrađivati i druge podatke o Vama u vezi sa Vašim radnim angažovanjem, uz poštovanje uslova propisanih zakonom i zaključenim ugovorom.

Ko su primaoci Vaših ličnih podataka?

Primaoci Vaših podataka su zaposlena i angažovana lica od strane DIS-a i to ograničeni broj lica kojima su Vaši podaci neophodni za obavljanje radnih zadataka, kao i lica kojima je DIS poverio vršenje pojedinih radnji i aktivnosti obrade, a na osnovu zaključenog ugovora i garancija tih lica da primenjuju odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećih propisa i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose. Primeri takvog poveravanja su angažovanje: agencije za dostavljanje obaveštenja korisnicima, marketinške agencije, agencije za personalizovanje loyaliti i drugih kartica, IT kompanije za razvoj i održavanje sistema koje DIS koristi, kompanije angažovane u cilju procene rizika, sertifikaciona tela, državni organi i ustanove, arhivi i sl.
DIS i članovi njenih organa i zaposleni u DIS-u, konsultanti, pružaoci pravnih usluga, pružaoci usluga održavanja sistema, kao i spoljni revizori DIS-a i druga lica koja zbog prirode posla koji obavljaju imaju pristup Vašim podacima, ne mogu te podatke saopštavati trećim licima niti koristiti ih protivno interesu DIS-a i njegovih Korisnika, niti mogu trećim licima omogućiti pristup tim podacima, osim ako je to propisano ugovorom koji ste zaključili sa DIS-om, važećim propisima ili ste dali pristanak za prenošenje podataka. Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni posle prestanka statusa na osnovu kog su navedena lica ostvarila pristup podacima.
DIS ima zakonsku obavezu da prikupljene podatke o ličnosti dostavi na zahtev ovlašćenih državnih organa i drugih ovlašćenih lica (spoljnjim revizorima, sudovima, tužilaštvu, policiji, izvršiteljima, javnim beležnicima) i u drugim slučajevima predviđenim važećim propisima. Snimci bezbednosnih kamera se mogu dostavljati isključivo na zahtev policije, sudova i tužilaštva.
Vaši podaci mogu biti dostavljeni osiguravajućim kućama, disama, partnerima DIS-a preko kojih ostvarujete kupovinu na rate putem administrativne zabrane, ukoliko je to potrebno u cilju ostvarivanja Vaših interesa i interesa DIS-a.
U slučaju naplate potraživanja ili pokretanja postupaka, Vaši podaci mogu biti dostavljeni advokatima i ukoliko je to dozvoljeno važećim propisima agencijama za naplatu potraživanja. U slučaju ustupanja potraživanja (ili celokupnog ugovora) koje DIS ima prema Vama, Vaši podaci će biti dostavljeni sticaocima potraživanja odnosno prijemnicima ugovora, pod uslovom obezbeđivanja propisane zaštite Vaših podataka.
DIS može podeliti informacije o korisnicima povezanim društvima DIS-a. Povezana društva koriste podatke o korisnicima za iste potrebe kao što smo opisali u ovoj Politici zaštite podataka o ličnosti.
DIS pruža određene usluge i proizvode preko trećih lica. Treći pružaoci usluga sprovode određene aktivnosti u ime i za račun DIS-a kao što su slanje i distribucija DIS-ovih administracionih i promotivnih e-mail poruka, realizacija ugovora. DIS može podeliti lične podatke korisnika s takvim pružaocima usluga za ispunjavanje narudžbina, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, organizovanje takmičenja, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje internet stranicama, rešavanje problema i pružanje korisničkih usluga. DIS može otkriti informacije o korisniku u svrhu zaštite DIS-a i zaštite drugih lica.
DIS je ovlašćen otkriti lične podatke korisnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći sprovođenju zakona ili je nužno kao posledica sudskog naloga, da će osigurati postupanje u skladu s ovom Politikom privatnosti, uslovima o korišćenju DIS-ovih internet stranica ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih internet stranica, njihovih korisnika ili drugih osoba.
Zadržavamo pravo da Vaše podatke prenesemo i u slučaju prodaje ili prenosa cele naše kompanije ili delatnosti ili nekog njihovog dela. Ukoliko dođe do takve prodaje ili prenosa, uložićemo opravdane napore da osiguramo da lice na koje je prenos izvršen Vaše podatke koristi na način koji je u skladu sa ovom Politikom. Posle takve prodaje ili prenosa, možete se obratiti novom vlasniku sa pitanjima u vezi sa obradom Vaših informacija. Ukoliko ne želite da se Vaši lični podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s poslovnim partnerima i klijentima (posebno za marketing ili istraživanje tržišta), DIS će poštovati Vaš izbor u vezi s tim.

Da li će DIS iznositi podatke o Vama u inostranstvo?

DIS neće iznositi Vaše podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.
U slučaju prenošenja Vaših ličnih podataka u svaku drugu državu ili međunarodnu organizaciju, DIS će Vas prethodno obavestiti o preduzetim merama zaštite, kao i o načinu na koji se možete upoznati sa tim merama.
 
Kako DIS štiti Vaše podatke?

DIS obezbeđuje administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu Vaših ličnih podataka od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništavanja, gubitka, izmene, pristupa, neovlašćenog objavljivanja trećim licima ili korišćenja. Svi podaci se štite fizičkim i tehničkim merama kojima se osigurava stalno sprovođenje kontrole pristupa. Prilikom prenosa Vaših podataka koristimo savremene metode šifrovanja. Na DIS-ovim internet stranicama svojim ličnim podacima možete pristupiti pomoću šifre i e-mail adrese. Preporučuje Vam se da ne otkrivate šifru trećim licima. DIS primenjuje razumne mere koje treba da zaštite Vaše lične podatke od slučajnog gubitka, neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja i sve informacije se čuvaju na našim bezbednim serverima. Međutim, skrećemo pažnju da niti jedan prenos podataka preko interneta, mobilne aplikacije ili bilo koje bežične mreže, ne može biti 100% siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost Vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš veb-sajt. Svaki prenos ličnih podataka vršite na sopstveni rizik i DIS za to ne će snositi nikakvu odgovornost.
Naš veb-sajt može da sadrži linkove sa drugim veb-sajtovima radi Vašeg lakšeg snalaženja i informisanja. Ove druge veb-sajtove mogu da vode kompanije koje nisu u vezi sa DIS-om. Ovi povezani veb-sajtovi možda imaju drugačije Politike zaštite podataka o ličnosti, pa vam preporučujemo da se sa tim obavezno upoznate kada posećujete te veb-sajtove. DIS nije odgovoran za sadržaj takvih veb-sajtova, njihovo korišćenje ili prakse privatnosti na tim veb-sajtovima.

Koliko dugo se čuvaju Vaši podaci?

Prikupljeni podaci se čuvaju u papirnom i elektronskom obliku, u poslovnim prostorijama DIS-a, kao i kod trećih lica sa kojima DIS ima ili će imati zaključene ugovore o arhiviranju dokumentacije, obezbeđujući pritom bezbednost i zaštitu podataka.
Ukoliko ste korisnik DIS-a ili s njim povezano lice (ovlašćeno lice, sadužnik, davalac sredstva obezbeđenja, stvarni vlasnik, zakonski zastupnik i sl.), Vaši podaci se radi izvršavanja zakonskih obaveza i zaštite i ostvarivanja poslovnih interesa DIS-a čuvaju 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije.
Podaci o posetiocima internet prezentacije DIS-a, profila na društvenim i profesionalnim mrežama se čuvaju najduže tri godine.
Pojedini podaci o bivšim zaposlenima DIS-a se čuvaju trajno, kada je to izričito propisano odredbama važećih propisa.
Podaci se brišu/anonimizuju i dokumentacija se uništava periodično, a najmanje jednom godišnje, što znači da nakon isteka propisanih rokova za čuvanje podataka, DIS može čuvati Vaše podatke još najduže godinu dana, u kom roku je u obavezi da te podatke briše/anonimizuje, a dokumentaciju uništi.
Podatke o rokovima čuvanja konkretne dokumentacije i podataka o ličnosti možete dobiti bez naknade podnošenjem zahteva DIS-u na način opisan u daljem tekstu ovog obaveštenja.
Snimci bezbednosnih kamera koje su postavljene u prodajnim objektima DIS-a i u drugim radnim prostorijama DIS-a, kao i snimci sa GPS uređaja se čuvaju najmanje 30 dana, a najviše 6 meseci. Izuzetno, snimci bezbednosnih kamera i snimci sa GPS uređaja se mogu čuvati i duže, ukoliko je to potrebno za vođenje sudskih postupaka u pogledu radnji snimljenih uz pomoć video nadzora i GPS uređaja.
Napomena: Podaci i dokumentacija se mogu čuvati i duže od određenih rokova za potrebe vođenja sudskih, vansudskih, upravnih i drugih postupaka pred državnim organima, arbitražama i trećim licima, bez obzira da li je postupak pokrenut od strane Vas, DIS-a ili trećih lica,  i radi zaštite legitimnog interesa DIS-a ili trećih lica.

Koja su Vaša prava povodom obrade?

Prilikom sprovođenja obrade, DIS će Vam obezbediti sva Zakonom zagarantovana prava. Imate pravo da od DIS-a zahtevate podatke o tome da li se obrađuju Vaši podaci, zatim pravo na pristup tim podacima i dostavljanje kopije na način koji zatražite, a koji je izvodljiv za DIS (u papirnom i elektronskom obliku) uz naplatu nužnih troškova za dodatne kopije, kao i da budete informisani o svim radnjama obrade i podacima koji su sadržani u ovom obaveštenju. Imate pravo i dužnost da od DIS-a zahtevate ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti, ukoliko su podaci u posedu DIS-a netačni ili nepotpuni.
Imate prava da zahtevate brisanje Vaših podataka pod uslovima propisanim Zakonom, a naročito ukoliko ne postoji pravni osnov ili svrha obrade ili ako je to zakonska obaveza DIS-a. DIS može odbiti brisanje podataka ukoliko su za to ispunjeni Zakonom predviđeni uslovi.
Imate prava na ograničenje obrade pod uslovima i na način propisan Zakonom (u periodu procenjivanja osnovanosti prigovora, u slučaju osporavanja tačnosti podataka, nezakonite obrade i nepostojanja svrhe obrade) u kom slučaju se podaci mogu dalje obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.
DIS je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. DIS je dužan da Vas, na Vaš zahtev, informiše o svim primaocima podataka.
Imate prava na prenosivost podataka u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku vama ili neposredno drugom rukovaocu, pod uslovima propisanim zakonom.
DIS vrši profilisanje potencijalnih zaposlenih za određena radna mesta u skladu sa zakonskim propisima. Automatske odluke se ne donose na bazi posebne vrste podataka o ličnosti (rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica). Izuzetno, obrada biometrijskih podataka se vrši ukoliko je to propisano posebnim propisom ili opštim aktom radi bezbednosti podataka koji su strogo poverljivi. Izuzetno, obrada podataka o zdravstvenom stanju vrši se ukoliko je za rad na određenom radnom mestu, u skladu sa zakonom, neophodan određeni stepen zdravstvene sposobnosti.
Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, DIS je dužan da Vas bez nepotrebnog odlaganja obavesti o povredi.

Kako ostvarujete prava u pogledu obrade?

DIS je dužan da Vam pruži informacije o postupanju na osnovu zahteva za ostvarivanje prava iz prethodnog stava bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje DIS je dužan da Vas obavesti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Ako podnesete zahtev elektronskim putem, informacija će Vam se pružiti elektronskim putem ako je to moguće, osim ako zahtevate da se informacija pruži na drugi način. Ako DIS ne postupi po Vašem zahtevu, dužan je da Vas obavesti o razlozima za nepostupanje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu. DIS, po pravilu, pruža informacije i postupa po zahtevima bez naknade. Ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, DIS može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu ili odbije pružanje informacije, odnosno postupanje po zahtevu.
Ako DIS opravdano posumnja u Vaš identitet prilikom postupanja po Vašem zahtevu DIS može da zahteva dostavljanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta lica.
Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada Vaših podataka izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na Vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Da li ste dužni da DIS-u dostavljate podatke?

Davanje podataka o ličnosti je neophodan uslov za zaključenje ugovora sa DIS-om, za izvršenje transakcije i sl.  budući da DIS ima propisane zakonske obaveze kao legitimno pravo za zaštitu svojih poslovnih interesa.  DIS ima pravo da odbije ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, izvršenje transakcije i drugi vid pružanja usluge ako ne može da izvrši zakonske obaveze i na drugi način efikasnije zaštiti svoje poslovne interese, a ako je poslovni odnos već uspostavljen ima pravo da ga raskine.
Niste u obavezi da DIS-u dostavite podatke u slučaju pristupa internet prezentaciji Dise kao ni profilima na društvenim i profesionalnim mrežama.

Kako je DIS pribavio Vaše podatke?

Ukoliko DIS nije neposredno od Vas prikupio podatke, prikupio ih je od Vaših zakonskih zastupnika, punomoćnika, poslodavca, platnog računa po kojima ste ovlašćeni, platioca ukoliko ste primalac plaćanja.
Takođe, podaci mogu biti prikupljeni iz javno dostupnih izvora (npr. katastar nepokretnosti, Agencija za privredne registre, internet prezentacije privrednih društava, udruženja i organizacija čije podatke DIS smatra verodostojnim) ili od trećih lica.
DIS može prikupiti Vaše podatke i ukoliko pristupite internet prezentaciji DIS-a i profilima na društvenim i profesionalnim mrežama.

Šta u slučaju izmene Politike zaštite podataka o ličnosti?

DIS može povremeno ažurirati ovu Politiku, bez prethodne najave, a sa ciljem da se unesu izmene do kojih je došlo u praksi obrade podataka koju DIS sprovodi. Izmenjeni tekst Politike će biti objavljen na Dis veb-sajtu i stupiće na snagu odmah po objavljivanju. Bilo kakvo korišćenje internet stranica od strane korisnika nakon obaveštavanja o izmeni Politike zaštite podataka o ličnosti podrazumevaće da ste prihvatili promene i da ste dali saglasnost za dalju upotrebu Vaših ličnih podataka. Prihvatanjem ove Politike se obavezujete da povremeno iznova pročitate DIS-ovu Politiku zaštite podataka o ličnosti  kako biste se upoznali s eventualnim promenama. Ukoliko nastavite da koristite internet stranice nakon izmene Politike, pretpostavlja se da ste se upoznali s izmenama, da ih razumete i u celosti prihvatate.

Koga da nas kontaktirate u slučaju dodatnih pitanja, potreba za pojašnjenjima ili ostvarivanja prava?

U cilju ostvarivanja Vaših prava u pogledu zaštite Vaših podataka o ličnosti kao i radi pružanja svih potrebnih objašnjenja u ovom pogledu, možete se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti poštom na adresu Bulevar oslobođenja 1b, 11319 Krnjevo, na br. telefona + 381 26 330 107, kao i na e-mail adresu zastita.podataka@dis.rs

 
Kolačići
 
Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu koristiti veb sajtovi da učine korisničko iskustvo efikasnijim.
Zakon navodi da možemo čuvati kolačiće na Vašem uređaju ako su strogo neophodni za rad ovog sajta. Za sve ostale tipove kolačića nam je potrebna Vaša saglasnost.
Ovaj sajt koristi različite tipove kolačića. Neke kolačiće koji se pojavljuju na našim stranama postavljaju usluge trećih strana.

Kompanija DIS na svojim sajtovima i portalima koristi sledeće kolačiće:

1. Neophodni kolačići
Neophodni kolačići su kolačići koji omogućavaju funkcionisanje osnovih funkcija internet stranice kao što su navigacija stranice i pristup zaštićenim delovima internet stranice. Internet stranica ne može ispravno da funkcioniše bez ovih kolaćića.
 
Ime: Svrha: Trajanje:
website_session Koristi se za distribuciju saobraćaja prilikom posete internet stranici na više servera da bi se optimizovalo vreme učitavanja kao i naknadnog sadržaja na stranici. 1 dan
cookie_policy_agreement Čuva posetiočevu saglasnost za kolačiće za trenutni domen. 1. godina
visitor Čuva informaciju da je posetilac posetio internet stranicu. 1 dan


2. Podešavanja
Kolačići podešavanja omogućuju veb sajtu da zapamti informaciju koja menja način na koji se veb sajt ponaša ili izgleda, kao što su podešeni jezik ili oblast u kojoj se posetilac nalazi.
 
Ime: Svrha: Trajanje:
language Čuva informaciju o aktuelnom (izabranom) jeziku veb sajta. 1. godina


3. Statistički kolačići
Statistički kolačići pomažu vlasnicima internet stranica da razumeju kako posetioci koriste internet stranicu i to tako što se podaci anonimno prikupe i o tome sastave izveštaj.
 
Ime: Svrha: Trajanje:
_ga Registruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi internet stranicu. 2. godine
_gat Koristi se od strane Google analitike za umanjenje/regulisanje stope zahteva. 1 dan
_gid Registruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi internet stranicu. 1 dan